Warunki Ogólne Umowy o Zamówienie reklamy - AT Adres Marketing

§ 1 Ogólne warunki Umowy

1.1. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy terminy oznaczają:

Zamówienie - umowa o zamieszczenie reklamy w danym produkcie
Produkt - produkty oferowane przez Sprzedawcę - serwis www
Sprzedawca - At Adres Marketing Izabela Staszewska
ul. Dostawcza 6, 92-318 Łódź
Zamawiający - podmiot zamawiający zamieszczenie reklamy w Produkcie
Reklama - każda forma przekazu stanowiąca informację o Zamawiającym, jego produktach, usługach czy promocjach dostarczona przez Zamawiającego
OWU- Ogólne Warunki Umowy

1.2. Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich Umów o zamieszczeniu reklam zawieranych przez Sprzedawcę z Zamawiającym oraz uważa się za przyjęte i zaakceptowane przez Zamawiającego w momencie odesłania listem, faksem lub pocztą elektroniczną wraz z jego podpisem i pieczęcią.

1.3. Poniższe OWU wraz zamówieniem stanowią o treści łączącego strony stosunku prawnego.

§ 2 Obowiązki Sprzedawcy

1.1. Sprzedawca zobowiązuje się do zamieszczenia Reklamy Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszych Warunkach oraz w Zamówieniu
1.2. Sprzedawca zamieści Reklamę w Produktach które publikuje w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 3 Treść reklamy

1.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej Reklamy
1.2. Sprzedawca ma prawo odmówić zamieszczenia Reklamy dostarczonej przez Zamawiającego lub odmówić zamieszczenia jej dowolnego elementu jeżeli uzna, że Reklama ta lub jej jakikolwiek element nie spełnia wymogów technicznych albo jest sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego. W powyższej sytuacji Sprzedawca może odstąpić od Umowy lub wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do ponownego ustalenia treści Reklamy lub jej elementu.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

1.1. Zamawiający zobowiązuję się do zapłaty na podstawie faktur wystawionych przez Sprzedawcę w terminie oraz formie rozliczenia oznaczonym w zamówieniu
1.2. W razie opóźnienia w zapłacie całości lub części wynagrodzenia zastosowanie znajdzie art.451 KC ; Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe od zaległych kwot. Sprzedawca ma prawo podjąć wszelkie dozwolone działania w celu ściągnięcia należności.
1.3. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych zamieszczonych w zamówieniu na potrzeby Reklamy.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1.1. Zamawiający ma prawo odstąpić od podpisanej Umowy jeżeli prześle listem poleconym stosowne oświadczenie poświadczone podpisem i pieczęcią Zamawiającego na adres Sprzedawcy w ciągu 7 dni roboczych. Zamawiający ponosi koszty umieszczenia reklamy
Dopuszczalna jest rezygnacja Zamawiającego w chwili niewywiązania się z umowy Sprzedawcy.
1.2. Sprzedawca może odstąpić od Umowy na podstawie § 3 pkt. 1.1. 1.2., natomiast niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego, któremu przysługiwać będzie zwrot wszelkich kwot zapłaconych tytułem wynagrodzenia. Sprzedawca może odstąpić od Umowy również w przypadku zaległości finansowych Zamawiającego względem Sprzedawcy.

§ 6 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1.1. W przypadku naruszenia przez Sprzedawcę obowiązku zamieszczenia Reklamy w umówionym Produkcie Zamawiającemu przysługuje prawo do częściowego lub całkowitego zwrotu/umorzenia wynagrodzenia należnego za daną Reklamę
1.2. Wszelkie reklamacje lub żądania Zamawiający może zgłosić Sprzedawcy w formie pisemnej wraz z pieczęcią i podpisem do Sprzedawcy najpóźniej w terminie 2 tygodni od momentu publikacji Reklamy.
1.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie map zamieszczonych na reklamie kupujące. Błędne wskazanie mapy nie może być podstawą rozwiązania umowy.

 

§ 7 Postanowienia końcowe
1.1. Niniejsze OWU stanowią integralną część zamówienia
1.2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
1.3. Zamawiający oświadczył, że zapoznał się i akceptuje treść OWU
1.4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego